Historie kostela sv. Tomáše - 18. - 20. století

Stavitel Jan Matyáš Matern zvýšil roku 1702 jižní věž. Převorovi Prosperu Güntherovi se podařilo od papeže Klementa XI. roku 1721 získat pro sebe a všechny své nástupce právo nosit mitru. Nový projekt na přestavbu kláštera předložil Mořic Grimm. Stavba započala roku 1732 a do roku 1736 byla pod Grimovým vedením přestavěna i kaple Panny Marie. Nad ní byla zřízen kaple opatská a vedle se nacházela pohřební kaple sv. Kříže. Sochařské práce prováděl Jan Jiří Schauberger, fresky Jan Jiří Etgens. K příležitosti korunovace mariánského obrazu nechali augustiniáni zhotovit stříbrný oltář od augsburského zlatníka Johanna Gregora Herkommera. Slavnost proběhla v květnu 1736 a byly pro ni postaveny tři slavobrány od Františka Řehoře Ignáce Ecksteina. Po skončení oslav 9. července byla vysvěcena kaple sv. Kříže a tím uzavřena jedna etapa výstavby klášterního souboru.

Nový představený Matouš Pertscher započal roku 1744 svou kariéru snahou o získání opatské hodnosti. Pokračoval také v přestavbě kláštera podle projektu, který pro něj zhotovil mladý František Antonín Grimm. Stavební práce však nadále řídil Mořic Grimm. Po roce 1743 došlo ke změně koncepce. Vznikl nový, téměř palácový portál západní části prefektury. Přestavba měla být hotova k výročí založení kláštera. Vedle Grimma se na ní podíleli zednický mistr Bartoloměj Zindtner, kameník Johann Stránský a Josef Leonard Weber, který je autorem soch markrabat Jana Jindřicha a krále Jošta v průčelí. Hlavní portál je lemován portálky pro chodce, nad nimi jsou kazulová okna s vázami. Toto řešení je odvozeno buď z vídeňských palácových průčelí Johanna Bernharda Fischera z Erlachu nebo se podobá portálu od Lucase Hillebrandta na zámku Mirabelle v Salzburku.

Poslední část barokizace zasáhla původní lucemburský presbytář. Projekt předložil opět Mořic Grimm spolu s B. Zindtnerem. Se stavbou se započalo v roce 1749. Gotické klenby byly nahrazeny dvěma kopulemi. Třetí zaklenula chór a polygonální uzávěr byl vyzděn do oblouku. 16. prosince 1752 obnovený kostel spolu s klášterem vysvětil olomoucký biskup Julius kardinál Troyer a 17. prosince vykonal benedikci nového opata. Papež Benedikt XIV. udělení opatské hodnosti povolil 22. dubna téhož roku.

Konec slavného působení augustiniánů u svatého Tomáše způsobil Josef II., který konvent přestěhoval v roce 1783 do budov zrušeného kláštera cisterciaček na Starém Brně. Z kláštera zřídil sídlo dikasteriálních úřadů, což bylo soustředění všech zemských, stavovských a státních úřadů pod jednou střechou. Obě kaple byly také zrušeny a přestropeny na dvě podlaží. Klášterní kostel se stal 1. září 1784 kostelem farním pro nově zřízenou farnost na severním předměstí Brna. Naposledy byl kostel vážně poškozen během II. světové války. Zásah leteckými bombami poškodil klenbu nad varhanami a zničil třetinu střechy. V posledních dnech války kostel málem vyhořel, když po bombardování vznikl v opatské kapli požár. Klášter byl po zrušení zemského zřízení přeměněn v roce 1950 na Muzeum dělnického hnutí. Od roku 1990 využívá budovu bývalé prelatury Moravská galerie.

text: Mgr. Tomáš Drobný a kolektiv
Brno 1999

Historie kostela sv. Tomáše - 14. století
Historie kostela sv. Tomáše - 15. - 17. století