Finanční zdroje farnosti

1) Pravidelné sbírky: konají se při každé bohoslužbě, jejich výnos se zapisuje do pokladního deníku. Z takto získaných prostředků farnost hradí běžný provoz kostela a fary (režijní výdaje, údržba a menší opravy). Pravidelné sbírky představují dvě třetiny všech příjmů farnosti. Jejich výše dosahuje v naší farnosti ročně částku 500 tisíc korun českých.

2) Mimořádné sbírky: vyhlašují se jednak ve prospěch farnosti (poslední účel takových sbírek byla oprava varhan), a dále ve prospěch jiných subjektů. Tyto prostředky se pak v plné výši odesílají prostřednictvím děkanského úřadu, biskupství, nebo přímo farností. Naše farnost každoročně takto vybere a odešle zhruba 300 tisíc korun českých (nejvyšší mimořádná sbírka ve farnosti vynesla za jediný den přes čtvrt milionu korun českých a byla odeslána na pomoc obětem záplav).

3) Dary fyzických a právnický osob: jejich výše je velmi proměnlivá a odvíjí se mimo jiné od momentálního stavu oprav kostela a jiných výdajů farnosti. Jednotlivé dary se pohybují v řádu několika tisíc až několika desítek tisíc korun českých. Každému dárci farnost vystaví příslušné doklady, na základě kterých lze dar odečíst od daňového základu.

4) Dotace územních samospráv a státních institucí: jedná se o nejrůznější subjekty územních samospráv či státní správy. Tyto dotace bývají účelově vázány většinou na památkovou péči, jejich čerpání je podrobně dokumentováno a kontrolováno příslušnou institucí. Pravděpodobnost přidělení dotace je závislá od mnoha faktorů, obecně se podaří získat dotaci jednou za několik let a její výše se většinou pohybuje v řádu desítek až stovek tisíc korun českých.

5) Pronájmy, event. prodej nemovitého majetku: v této oblasti naše farnost nedisponuje žádnými příjmy.

6) Příspěvky formou (pravidelných) bezhotovostních plateb (po skončení kalendářního roku farnost vystaví souhrnné potvrzení pro daňový odpočet).