Finance

Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše v Brně je (jako kterákoliv jiná farnost) z hlediska církevního i státního práva samostatným subjektem: má statut církevní právnické osoby a v právních i finančních záležitostech jedná na svou odpovědnost; pouze úkony mimořádné správy potřebují schválení nadřízeného orgánu (Biskupstvíí brněnského). Statutárním zástupcem farnosti je farář (případně dočasný správce - administrátor farnosti). V každé farnosti musí být jako poradní orgán faráře ustanovena ekonomická rada farnosti. Tuto radu jmenuje na dobu pěti let farář. Kandidáty může navrhnout např. farní rada, ale i každý farník.

Ekonomická rada má povinnost pravidelně se seznamovat s výsledky hospodaření farnosti, kontrolovat správnost účetnictví, úplnost a aktuálnost inventářů, a v určitých záležitostech (půjčky, prodej majetku farnosti)  je farář povinen vyslechnout její mínění.

Hospodaření farnosti je vedeno v systèmu podvojného účetnictví. V záležitostech finančních a daňových podléhá kontrolní pravomoci příslušného finančního úřadu, pokud má farnost vlastní zaměstnance (farář není zaměstnancem farnosti, ale biskupství), pak je vázána příslušnými zákonnými normami, které upravují vyplácení mezd, odvody dávek a jejich vyúčtování; pravidelnou kontrolní činnost vykonávají opět příslušné státní instituce.

Z církevně-právního hlediska je nadřízeným subjektem farnosti Biskupství brněnské, které vykonává  kontrolní, a v záležitostech mimořádné správy (např. při uzavírání nájemních či jiných smluv) i schvalovací pravomoc.